SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NASIL YARDIMLAR YAPAR.

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YARDIMLAR ( SÜREKLİ YARDIM ) : Yaşlı engelli ve muhtaçlık aylıkları yardımları.

3294 SAYILI SOSYAL YARDIMLAR: Çocuk yardımı (Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları )

ASKER ÇOCUĞU YARDIMI: Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. Bağlı bulunduğunuz valilik ya da kaymakamlıklardaki Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır.

DOĞUM YARDIMI: 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen yardımdır. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Birinci çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL, Üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM ( SÜREKLİ YARDIM) : Bağlı bulunduğunuz Sosyal Yardımlaşma Vâkıfına başvuruda bulunarak Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL yardım alabilirsiniz.

EVDE BAKIM YARDIMI (SÜREKLİ YARDIM) : Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

GELİR GETİRİCİ PROJELER İÇİN YARDIM : Gelir getirici projelerinin amacı; yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları gelir elde etmeleri ve başlattıkları işleri devam ettirmelerini sağlamak amacı ile yapılan yardımdır. Proje desteği için SYD vakıflarına başvuru yapılır.  Bu fondan, gelir getirici projeler için kaynak tahsisi yapılmamaktadır. Miktar projenin öngörüsüne ve proje sahibinin talebine göre en faz 25 bin TL destek verilmektedir. Yapılan destek miktarı ilk 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere 6 yılda 6 eşit taksitte toplam 8 yılda geri ödenmektedir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YARDIMI: Bağkur – emekli sandığı ve kaydı olmayan ve özel sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemeyen kişiler GSS kapsamında olan kişilerdir

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ: Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60/c-1(eski adıyla yeşil kartlılar) ve 60/c-3 (2022 sayılı yasa kapsamında olanlar) kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik vb. katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutar olup katılım payları, bu kapsamdaki kişilerin talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenmektedir.

MUHTAÇ ASKER AYLIĞI: Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on iki ay sürmektedir. Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir;  anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. Aylık 275TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik  yardım yapılır.

MUHTAÇ AYLIĞI: Annesi veya babası vefat etmiş çocuğa ve yüzde kırk ve üzeri raporu olan ve ihtiyaç sahibi olduğunu ispat eden kişilere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yetim muhtaç aylığı verilmektedir.

ÖKSÜZ YETİM YARDIMI: Öksüz/yetim yardımı öcelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılan başvuru  ile değilse de , Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) Bağlı bulunulan il ya da ilçenin valilik ya da Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılarak, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, çocuk başına aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılan yardımdır.

SOSYAL KONUT PROJESi: Yoksul kişilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik konut yapımını(1+1 veya 2+1) içeren ve geri ödemeli olarak uygulanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen projedir. Sosyal Konut Projesinden yararlanabilmek için geri ödeme yapmak gerekir.

ŞARTLI EĞİTİM-SAĞLIK YARDIMI: Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile annenin hesabına düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan gebe kadınların sosyal güvenceye tabi olmamakla birlikte gebelik süresi içerisinde bağlı bulunduğu il/ilçedeki SYD Vakfına başvuru yaptığı ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığı takdirde sağlanan şartlı yardım türüdür. Doğumun yetkili hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 75 TL. Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL. Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL.

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI: Sosyal Uyum Yardımı, Avrupa Birliği(AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı(WFP),Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Programın genel koordinasyonunu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) sağlamaktadır.Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, kişi başına aylık 120 TL olmak üzere ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Ödeme işlemleri ile ilgili sorumluluk Kızılay’da olup, bu yardım programında hak sahibi ödemeleri Kızılay Kart aracılığıyla Halk Bankası üzerinden aylık olarak Kızılay tarafından yapılmaktadır.

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI: Sosyal Uyum Yardımı, Avrupa Birliği(AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı(WFP),Türk Kızılay’ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Programın genel koordinasyonunu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) sağlamaktadır.Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, kişi başına aylık 120 TL olmak üzere ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Ödeme işlemleri ile ilgili sorumluluk Kızılay’da olup, bu yardım programında hak sahibi ödemeleri Kızılay Kart aracılığıyla Halk Bankası üzerinden aylık olarak Kızılay tarafından yapılmaktadır.

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.