ARTAN MALİYETLER DİDİM – İZMİR SEFERLERİNİ DURDURDU!

didimseyahatDidim Se­ya­hat’in artan ma­li­yet­ler üze­ri­ne se­fer­le­ri­ni dur­dur­du­ğu­nu ifade eden Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz  “İlçe­miz­de 2005 yı­lın­da şe­hir­le­r ara­sı yol­cu­lu­ğa baş­la­yan Didim Se­ya­hat fir­ma­sı­nın 2020 yı­lın­da Pan­de­mi baş­la­ya­na kadar An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir’e se­fer­le­ri vardı.

Pan­de­mi sü­re­cin­de İstan­bul ka­pa­tıl­dı, geç­ti­ği­miz yaz sonu iti­ba­riy­le An­ka­ra se­fer­le­ri de kalk­tı.

Pa­zar­te­si ( bugün ) iti­ba­rı ile de İzmir se­fer­le­ri dur­du­rul­mak zo­run­da ka­lın­dı.

Ma­li­yet­ler art­tı­ğı için yü­rü­yecek du­rum­da de­ği­liz. Basit bir hesap ya­pa­cak olur­sak, Ay­dın-Di­dim arası 120 ki­lo­met­re. Bir ara­cı­mız top­lam 44 litre yakıt ya­kı­yor. Per­so­nel gi­de­riy­le bir­lik­te bin li­ra­nın üze­rin­de har­ca­ma olu­yor. Sa­de­ce ma­li­ye­ti kur­tar­mak için gidiş ge­liş­te en az 50 yolcu ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Didim Se­ya­hat fir­ma­sı, şu an sa­de­ce Söke’ye ser­vis ya­pı­yor” dedi.

Konular

E- Bülten

    Sosyal IDEA

    Bizi takip edip yalnız bırakmayan siz değerli okuyucularımıza teşekkür ederiz.